กรอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้โดยวิธีระบบ

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา

    ตัวบ่งชี้ 1.1 คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา/งานแนะแนว

    ตัวบ่งชี้ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ทะเบียน

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา

    ตัวบ่งชี้ 2.1 สถานศึกษาคุณธรรม/งานปกครอง/งานบุคลากร/งานพัสดุ

    ตัวบ่งชี้ 2.2 การปฏิบัติตามนโยบายสอศ./งานวางแผนฯ

    ตัวบ่งชี้ 2.3 การบริหารงานบุคลากร/งานบุคลากร

    ตัวบ่งชี้ 2.4 การบริหารงานการเงิน/งานวางแผนฯ/งานพัสดุ/งานการเงิน

    ตัวบ่งชี้ 2.5 การบริหารงานอาคาร/ครุภัณฑ์/IT/งานอาคารฯ/แผนกวิชา/งานศูนย์ข้อมูล

    ตัวบ่งชี้ 2.6 การประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารสถานศึกษา/งานความร่วมมือ/งานทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    ตัวบ่งชี้ 3.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา/งานหลักสูตร/ครูผู้สอน

    ตัวบ่งชี้ 3.2 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา/งานหลักสูตร/แผนกวิชา

    ตัวบ่งชี้ 3.3 คุณภาพการจัดการศึกษา/งานทวิภาคี/งานหลักสูตร

    ตัวบ่งชี้ 3.4 คุณภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/งานกิจกรรม/งานโครงการพิเศษ

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน

    ตัวบ่งชี้ 4.1 คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน/งานประกันฯ

    ตัวบ่งชี้ 4.2 ตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา/งานประกันฯ